Twitter Ojca Św.

Apostolat Trzeźwości

Grupy parafialne » Apostolat Trzeźwości

PARAFIALNY APOSTOLAT TRZEŹWOŚCI

Koła Św. Stanisława

 

Założenia ogólne

 

                Art. 1. Parafialny Apostolat Trzeźwości oraz Koła św. Stanisława są ruchem ludzi dobrej woli, pragnących szerzyć ideę trzeźwości i tworzyć obyczaj trzeźwości w życiu indywidualnym i społecznym.

                Art. 2. Nazwy: Parafialny Apostolat Trzeźwości (PAT) oraz Koła św. Stanisława mogą być używane osobno, zależnie od tego, czy mowa o całej akcji trzeźwościowej (Parafialny Apostolat Trzeźwości), czy o poszczególnych jego komórkach, którymi są Koła św. Stanisława.

                Art. 3. Patronką PAT jest Najświętsza Maryja Panna, ze względu na przeszło stuletnią tradycję w zakresie akcji trzeźwościowej w naszej Diecezji. Jest wzorem i pomocą w walce o trzeźwość.

                Patronem Kół św. Stanisława jest św. Stanisław Biskup Męczennik, obrany na Patrona z okazji 900-letniego jubileuszu jego śmierci.

                Art. 4.

                1. PAT czuwa nad całością akcji trzeźwościowej w parafii.

                2. Na czele PAT stoi proboszcz, względnie wydelegowany przez niego kapłan, do którego należy:

                - przejmowanie i realizowanie dyrektyw nadsyłanych przez Diecezjalnego czy też Dekanalnego Duszpasterza Trzeźwości;

                - podejmowanie inicjatyw własnych w zależności od potrzeb parafii;

                - kierowanie działalnością świeckich, których skupia PAT i Koła św. Stanisława.

                Art 5.

                1. Koła św. Stanisława są to małe grupy wiernych, które przez modlitwę, przykład i apostolstwo szerzą trzeźwość i przeciwstawiają się pijaństwu w swoim środowisku. Stanowią one owoc wielkiego diecezjalnego obchodu 900-letniej rocznicy śmierci św. Stanisława.

                2. Koła św. Stanisława mogą być:

                - międzystanowe, skupiające przedstawicieli poszczególnych stanów danej parafii;

                - stanowe, skupiające grupy rodziców, młodzieży, dzieci;

                - specjalne, które łączą osoby tego samego zawodu, tego samego miejsca pracy, względnie tych samych zainteresowań, postaw i pozycji społecznych.

 

 

Zadania szczegółowe

 

                Art. 6. Zasadniczym celem PAT jest przekonanie jak największej ilości parafian o potrzebie składania dobrowolnej ofiary całkowitej abstynencji, wszystkich zaś do trzeźwości, według hasła: „Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich".

                Art. 7.

                1. PAT stara się osiągnąć ten cel przez:

                - inicjowanie modlitw wynagradzających za grzechy pijaństwa i błagalnych o zmianę postawy w tej sprawie;

                - uświadamianie o niebezpieczeństwach alkoholizmu podczas rekolekcji parafialnych lub specjalnych wykładów, poprzez afisze, broszury itp.;

                - organizowanie zajęć świetlicowych, które odciągałyby zwłaszcza młodzież od picia (działalność profilaktyczna);

                - inspirowanie i pomoc w organizowaniu zabaw przeciwalkoholowych;

                - kierowanie alkoholików na leczenie;

                - pomoc dla rodzin, w których jeden z członków jest alkoholikiem;

                - troskę o przestrzeganie przez placówki handlowe przepisów państwowych w zakresie sprzedaży alkoholu;

                - systematyczne kształcenie swych członków do trzeźwościowych akcji szczegółowych.

                2. Odpowiednim miejscem kształcenia i wychowania aktywnych członków PAT są rekolekcje zamknięte, organizowane przez Diecezjalny Referat Trzeźwości, zebrania kwartalne i inne.

 

Obowiązki członków

 

                Art. 8. Wśród członków PAT powinni znaleźć się nade wszystko kapłani parafialni, aby świecić przykładem i kierować akcją trzeźwościową w parafii.

                Art. 9. Członkowie PAT oraz Kół św. Stanisława ze szczególną gorliwością podejmują wielorakie działania apostolskie:

                - w czasie ogólnopolskiego Tygodnia Trzeźwości;

                - podczas okresowych dni pokuty;

                - w pierwsze piątki i pierwsze niedziele miesiąca;

                - w sierpniu - miesiącu trzeźwości.

                Art. 10.

                1. Członkowie PAT powinni być abstynentami, najlepiej całkowitymi, gdyż tylko wtedy zapewnią sobie powodzenie w prowadzonej przez siebie pracy.

                2. Członkowie PAT mają troszczyć się nie tylko o trzeźwość osobistą, ale powinni być również jej apostołami.

                Art. 11. Członkowie PAT i Kół św. Stanisława prowadzą akcję trzeźwościową w swoim środowisku w sposób dyskretny, kulturalny, trzymając się zasady: „walczyć z wadami, a kochać ludzi".

                Art. 12.

                1. Członkowie PAT biorą udział w urządzanych spotkaniach, podtrzymując ustawicznie swoją gotowość apostolską.

                2. Członkowie PAT pomagają proboszczowi w organizowaniu i przeprowadzaniu konkretnej akcji trzeźwościowej w parafii.

 

 

Dni szczególnych modlitw o trzeźwość

 

                Art. 13.

                1. Ze szczególną pobożnością członkowie PAT i Kół św. Stanisława obchodzą i przeżywają przy ołtarzu i stole eucharystycznym patronalne dni trzeźwości:

                - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 XII);

                - uroczystość przeniesienia relikwii św. Stanisława (ostatnia niedziela września).

                2. Członkowie PAT i Kół św. Stanisława zanoszą do Boga gorące prośby o trzeźwość narodu w modlitwie, stanowiącej program ich apostolskiej działalności:

               

                Jezu Chryste, Zbawicielu nasz!

W swojej nieskończonej mądrości i dobroci pragniesz zbawić ludzi przez ludzi, ratować ludzi przez ludzi i uszczęśliwiać ludzi przez ludzi. Dlatego ciągle wzywasz robotników na swoje żniwo. Dlatego o każdej godzinie oczekujesz na współpracowników w Swojej winnicy. W tej chwili naszych dziejów w szczególny sposób wzywasz nas Polaków, abyśmy pomogli Ci wyrwać naród polski ze szponów pijaństwa, które prowadzi go do ruiny materialnej i duchowej.

                Panie mój i Mistrzu!

Przyjmij mnie na Twojego robotnika i współpracownika w Twoim wielkim dziele wyzwalania moich braci i sióstr z nałogu pijaństwa i wprowadzania ich na drogi życia trzeźwego. Uczyń mnie. Panie, Twoim narzędziem w szerzeniu trzeźwości w mojej rodzinie, w moim środowisku, w mojej parafii i diecezji oraz na całej polskiej ziemi.

Błagam Cię o to za pośrednictwem Twojej Niepokalanej Matki, którą dałeś narodowi polskiemu, aby była jego przedziwną pomocą i obroną.

                Św. Stanisławie, Patronie Polski i Diecezji Tarnowskiej! Ty przez ofiarę swego życia stałeś się narzędziem Chrystusa w utrwalaniu Bożego Królestwa sprawiedliwości i miłości w duszach polskich. Dopomóż mi, abym i ja stał się narzędziem Chrystusa w szerzeniu trzeźwości na polskiej ziemi. Amen.

Niniejszy Statut zatwierdzam.

Tarnów, dn. 13 marca 1986 r.

 

+ JERZY ABLEWICZ

Biskup Tarnowski

„Statuty Synodu Diecezji Tarnowskiej", Aneksy s. 492 - 496.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com